Štátny rozpočet


Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku.


Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok schvaľuje parlament zákonom o štátnom rozpočte. Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä výška príjmov štátneho rozpočtu, limit výdavkov štátneho rozpočtu, maximálna výška rozpočtovaného schodku alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu, ak nie sú príjmy a výdavky vyrovnané.


Štátny rozpočet tvoria najmä:

  • príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – najvýznamnejšiu položku príjmov tvoria dane od právnických a fyzických osôb (okrem daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov), príslušné prostriedky Európskej únie, poplatky, pokuty a iné sankcie.
  • výdavky štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – sú to najmä výdavky štátnych rozpočtových organizácií zabezpečujúcich plnenie úloh štátu, výdavky na financovanie spoločných programov SR a EÚ, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy územnej samospráve.
  • prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané.

Štátny rozpočet je zobrazený na hotovostnom (cash) princípe.

Výber pohľadov


Bilancia príjmov a výdavkov
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy podľa organizačnej klasifikácie
Príjmy podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky podľa organizačnej klasifikácie
Výdavky podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Štátne finančné aktívaBilancia príjmov a výdavkovBilancia príjmov a výdavkov

Bilancia príjmov a výdavkov


Rozpočet tvoria príjmy a výdavky. Nesúlad medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami sa prejavuje prebytkom (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami) alebo schodkom (záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami).


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie schválených výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2015 (v €)
Rozdiel
(v €)
Príjmy14 494 921 18815 468 309 581973 388 393
Výdavky17 478 557 82518 353 774 904875 217 079
Rozdiel-2 983 636 637-2 885 465 32398 171 314
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov/výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií sa triedia na:

  • Daňové príjmy - dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku, dane za tovary a služby, dane z medzinárodného obchodu a transakcií, poistné, sankcie uložené v daňovom konaní, sankcie súvisiace so zdravotným poistením
  • Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio, úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov, iné nedaňové príjmy
  • Granty a transfery - tuzemské bežné granty a transfery, tuzemské kapitálové granty a transfery, zahraničné granty, zahraničné transfery

Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2015 (v €)
Rozdiel
(v €)
Daňové príjmy10 037 549 00010 037 549 0000
Dane z príjmov a kapitálového majetku2 491 141 0002 491 141 0000
Dane za tovary a služby7 496 284 0007 496 284 0000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií30 363 00030 363 0000
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom19 761 00019 761 0000
Nedaňové príjmy1 144 220 0661 118 202 919-26 017 147
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku476 121 774514 828 66638 706 892
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby327 159 619332 845 0565 685 437
Kapitálové príjmy75 816 38212 228 493-63 587 889
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio2 642 1342 642 1340
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov5 3003 300-2 000
Iné nedaňové príjmy262 474 857255 655 270-6 819 587
Granty a transfery3 313 152 1224 312 557 662999 405 540
Tuzemské granty a transfery40 758 88440 758 8840
Zahraničné granty a transfery3 272 393 2384 271 798 778999 405 540
Spolu14 494 921 18815 468 309 581973 388 393
Príjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikácie

Príjmy podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Prostriedky
z rozpočtu EÚ (v €)
Upravený
záväzný
ukazovateľ
k 31. 12. 2015 (v €)
Upravené
prostriedky
z rozpočtu EÚ
k 31. 12. 2015 (v €)
Rozdiel
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Rozdiel

(v €)
Generálna prokuratúra SR469 0000469 000000
Kancelária Národnej rady SR1 280 00001 280 000000
Kancelária prezidenta SR10 000010 000000
Kancelária Ústavného súdu SR20 000014 7140-5 2860
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR9 494 000782 747 87741 527 0001 397 316 98532 033 000614 569 108
Ministerstvo financií SR25 771 090109 414 39383 416 570373 518 13957 645 480264 103 746
Ministerstvo hospodárstva SR116 174 960170 130 02998 378 847268 551 088-17 796 11398 421 059
Ministerstvo kultúry SR16 500 00001 700 0000-14 800 0000
Ministerstvo obrany SR9 640 00007 740 0000-1 900 0000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR25 136 083935 351 42615 476 122706 642 896-9 659 961-228 708 530
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR17 440 000244 384 99014 840 000246 771 622-2 600 0002 386 632
Ministerstvo spravodlivosti SR19 490 000013 490 0000-6 000 0000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR10 527 000370 292 680427 000711 747 094-10 100 000341 454 414
Ministerstvo vnútra SR104 900 90076 287 31750 900 9000-54 000 000-76 287 317
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR9 373 09204 923 0920-4 450 0000
Ministerstvo zdravotníctva SR26 517 7624 343 56827 167 76225 791 917650 00021 448 349
Ministerstvo životného prostredia SR161 200538 552 236161 200524 172 2050-14 380 031
Najvyšší kontrolný úrad SR15 000015 000000
Najvyšší súd SR2 00002 000000
Národný bezpečnostný úrad35 000019 4200-15 5800
Protimonopolný úrad SR000000
Protimonopolný úrad SR000000
Slovenská akadémia vied1 970 00002 058 163088 1630
Slovenská informačná služba162 0000162 000000
Správa štátnych hmotných rezerv SR2 000 00001 158 0000-842 0000
Štatistický úrad SR180 0000107 3500-72 6500
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR345 0000207 8000-137 2000
Úrad jadrového dozoru SR8 901 00008 901 000000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR1 140 00001 085 0000-55 0000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví1 037 00001 037 000000
Úrad pre verejné obstarávanie321 0000321 000000
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 827 55002 827 550000
Úrad vlády SR860 00040 888 722860 00017 286 8310-23 601 891
Všeobecná pokladničná správa000000
Spolu412 700 6373 272 393 238380 683 4904 271 798 777-32 017 147999 405 539
Príjmy podľa zdrojov financovania

Príjmy podľa zdrojov financovania


Z dôvodu samostatného sledovania prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a prijatých grantov a transferov na strane príjmov štátneho rozpočtu sa zaviedlo kódovanie týchto prostriedkov. Kódy zdrojov sú uvedené v Prílohe č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2015
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2015
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR11 222 527 95011 196 510 8030-26 017 147
Prostriedky EÚ3 272 393 2384 271 798 7782 080 008 338999 405 540
Spolu14 494 921 18815 468 309 5812 080 008 338973 388 393
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií triedi:

  • Bežné výdavky - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
  • Kapitálové výdavky - obstarávanie kapitálových aktív, kapitálové transfery


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2015 (v €)
Rozdiel
(v €)
Bežné výdavky14 931 724 56313 774 399 707-1 157 324 856
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania1 545 754 0881 671 238 268125 484 180
Poistné a príspevok do poisťovní540 555 569601 883 37261 327 803
Tovary a služby2 446 363 2361 696 606 521-749 756 715
Bežné transfery10 398 781 6699 804 401 545-594 380 124
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom270 001270 0010
Kapitálové výdavky2 546 833 2624 579 375 1982 032 541 936
Obstarávanie kapitálových aktív363 674 2781 210 459 490846 785 212
Kapitálové transfery2 183 158 9843 368 915 7081 185 756 724
Spolu17 478 557 82518 353 774 905875 217 080
Výdavky podľa organizačnej klasifikácieVýdavky podľa organizačnej klasifikácie

Výdavky podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2015 (v €)
Rozdiel
(v €)
Generálna prokuratúra SR76 888 49483 902 4727 013 978
Kancelária Národnej rady SR26 557 97537 978 55411 420 579
Kancelária prezidenta SR4 455 3774 382 121-73 256
Kancelária Ústavného súdu SR3 885 2955 431 9041 546 609
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR2 091 143 8912 898 872 158807 728 267
Ministerstvo financií SR411 832 332664 002 424252 170 092
Ministerstvo hospodárstva SR298 270 138441 217 549142 947 411
Ministerstvo kultúry SR191 919 911242 211 54750 291 636
Ministerstvo obrany SR796 768 402886 334 41089 566 008
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR1 189 135 9151 242 880 22653 744 311
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR2 248 080 4452 158 304 504-89 775 941
Ministerstvo spravodlivosti SR310 602 195399 757 40189 155 206
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR1 492 815 3831 654 400 620161 585 237
Ministerstvo vnútra SR2 094 831 7062 349 609 719254 778 013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR123 820 496152 440 30828 619 812
Ministerstvo zdravotníctva SR1 406 180 7011 489 347 64783 166 946
Ministerstvo životného prostredia SR677 344 676667 919 470-9 425 206
Najvyšší kontrolný úrad SR8 103 20910 199 5802 096 371
Najvyšší súd SR9 173 0739 256 14483 071
Národný bezpečnostný úrad8 397 0768 746 121349 045
Protimonopolný úrad SR2 034 9754 321 9292 286 954
Slovenská akadémia vied58 520 775127 052 90968 532 134
Slovenská informačná služba44 330 38547 679 8173 349 432
Správa štátnych hmotných rezerv SR9 647 05613 161 3893 514 333
Štatistický úrad SR15 760 76424 812 7609 051 996
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR15 208 18715 480 348272 161
Úrad jadrového dozoru SR8 763 0118 895 839132 828
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR4 353 7334 543 999190 266
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví3 261 9613 418 234156 273
Úrad pre verejné obstarávanie6 360 3337 353 411993 078
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 737 1913 862 4721 125 281
Úrad vlády SR72 782 68286 818 83214 036 150
Všeobecná pokladničná správa3 764 590 0822 599 178 087-1 165 411 995
Spolu17 478 557 82518 353 774 905875 217 080
Výdavky podľa zdrojov financovania

Výdavky podľa zdrojov financovania


Podobne ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov sa sleduje cerpanie podla jednotlivých kódov zdrojov. Uvedené kódovanie slúži na rozlíšenie toho, ci výdavky štátneho rozpoctu boli hradené z prostriedkov Slovenskej republiky, Európskej únie, z prostriedkov štátneho rozpoctu urcených na financovanie spolocných programov SR a EÚ (prostriedky na spolufinancovanie) alebo mimorozpoctových zdrojov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2015
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2015
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR13 528 606 11713 274 607 815198 106 482-253 998 302
Prostriedky EÚ3 272 393 2384 318 603 0172 363 880 0351 046 209 779
Prostriedky spolufinancovania zo ŠR675 368 479760 326 040440 186 76084 957 561
Ostatné prostriedky2 189 991238 03362 471-1 951 958
Spolu17 478 557 82518 353 774 9053 002 235 748875 217 080
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie


Funkčná klasifikácia vychádza z medzinárodného štandardu COFOG (Classification of the Functions of Govenment) a je určená na štatistické účely.


Táto klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a slúži na medzinárodné porovnania. Funkčnú klasifikáciu ustanovuje Vyhláška Štatistického úradu SR.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2015 (v €)
Rozdiel
(v €)
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY3 861 948 6803 852 763 803-9 184 877
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy2 054 808 2171 652 215 244-402 592 973
Zahraničná ekonomická pomoc30 361 33029 093 118-1 268 212
Všeobecné služby65 851 709175 213 273109 361 564
Základný výskum321 592 634649 068 915327 476 281
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb35 548 92049 833 25514 284 335
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované864 5674 719 5033 854 936
Transakcie verejného dlhu1 292 583 2831 292 583 2830
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy60 338 02037 213-60 300 807
OBRANA694 567 308757 234 37762 667 069
Vojenská obrana648 420 302720 291 36371 871 061
Civilná ochrana1 177 0253 745 6972 568 672
Zahraničná vojenská pomoc30 996 45519 244 942-11 751 513
Výskum a vývoj v oblasti obrany2 263 4442 522 207258 763
Obrana inde neklasifikovaná11 710 08211 430 167-279 915
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ1 430 928 4401 686 391 785255 463 345
Policajné služby641 524 565671 783 41830 258 853
Ochrana pred požiarmi107 493 561127 448 68119 955 120
Súdy177 047 754196 519 01619 471 262
Väzenstvo137 805 702147 965 00810 159 306
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti50 0000-50 000
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované367 006 858542 675 662175 668 804
EKONOMICKÁ OBLASŤ3 888 677 4204 879 682 569991 005 149
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť796 543 040908 196 123111 653 083
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo1 058 946 5981 058 543 069-403 529
Palivá a energia43 751 65690 436 87146 685 215
Ťažba, výroba a výstavba9 322 43210 944 4191 621 987
Doprava1 824 497 3122 673 324 347848 827 035
Komunikácia16 721 02716 517 407-203 620
Iné odvetvia70 811 82156 313 219-14 498 602
Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti8 397 23512 154 9023 757 667
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná59 686 29953 252 212-6 434 087
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA620 383 852622 928 7962 544 944
Nakladanie s odpadmi131 344 120161 009 30829 665 188
Nakladanie s odpadovými vodami285 437 173311 340 17225 902 999
Znižovanie znečisťovania101 735 49961 008 852-40 726 647
Ochrana prírody a krajiny65 032 33732 131 127-32 901 210
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia220 8851 452 0481 231 163
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná36 613 83855 987 29019 373 452
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ226 147 003173 328 522-52 818 481
Rozvoj bývania204 361 685136 707 573-67 654 112
Rozvoj obcí21 785 31835 368 98813 583 670
Zásobovanie vodou0392 425392 425
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti017 17017 170
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované0842 365842 365
ZDRAVOTNÍCTVO74 183 915127 030 86952 846 954
Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia0111 585111 585
Ambulantná zdravotná starostlivosť29 0629 803-19 259
Ústavná zdravotná starostlivost9 440 00027 784 11318 344 113
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia24 323 07630 325 8306 002 754
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva0803 787803 787
Zdravotníctvo inde neklasifikované40 391 77767 995 75127 603 974
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO282 269 922336 786 58354 516 661
Rekreačné a športové služby53 068 65150 218 335-2 850 316
Kultúrne služby126 082 600178 317 33152 234 731
Vysielacie a vydavateľské služby37 876 22440 173 1732 296 949
Náboženské a iné spoločenské služby47 450 50748 810 4331 359 926
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované17 791 94019 267 3111 475 371
VZDELÁVANIE2 121 982 9112 079 398 253-42 584 658
Predprimárne a primárne vzdelávanie858 432 96371 936 804-786 496 159
Sekundárne vzdelávanie432 970 124485 269 76652 299 642
Terciárne vzdelávanie326 666 282324 207 394-2 458 888
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne42 104 07720 659 914-21 444 163
Vedľajšie služby v školstve90 331 61267 967 465-22 364 147
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania3 154 6817 597 4834 442 802
Vzdelávanie inde neklasifikované368 323 1721 101 759 427733 436 255
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE4 277 468 3743 838 229 347-439 239 027
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie247 558 303233 432 415-14 125 888
Staroba1 198 367 563796 114 495-402 253 068
Pozostalí4 147 6134 070 387-77 226
Rodina a deti805 955 544802 090 962-3 864 582
Nezamestnanosť17 424 2420-17 424 242
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi292 871 743239 907 994-52 963 749
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia515 777515 7770
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované1 710 627 5891 762 097 31751 469 728
Spolu17 478 557 82518 353 774 904875 217 079
Štátne finančné aktíva

Štátne finančné aktíva


Štátne finančné aktíva sú peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov, peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek.


Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu vzniknuté z prijatých úverov vlády, z vydaných štátnych cenných papierov.


Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. správu štátnych finančných aktív a pasív vykonáva hlavne Ministerstvo financií SR.


Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Z hľadiska finančného objemu medzi najdôležitejšie príjmové operácie štátnych finančných aktív tvoria transakcie z Fondu národného majetku.


Schválený
(v €)
1. Príjmy - zvýšenie ŠFA1 293 753 800
1.1. dividendy z FNM SR15 424 000
1.2. osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií104 588 000
1.3. osobitný odvod z podnikania v regul. odvetv.74 722 000
1.4. splátka NFV ŽS Cargo Slovakia, a. s. *97 719 600
1.5. príjmy zo splátok úver. a pôžič. - NFV (FO)1 300 200
1.6. predaj aktív štátu (FO)1 000 000 000
1.7. splátka NFV VHV, š. p. - kapitálový transfer0
1.8. prevod peň. prostr. zo zost. zruš. vkl. na doruč.0
1.9. prijaté splátky vl. úv. a vl. pohľ. zo zahr. (FO)0
1.10. dodat. výnosy z predaja zlata z MMF (FO)0
1.11. vyplatenie divid. MF SR z MBHS Moskva0
1.12. MMF vyplatil SR divid. z dodat.výnosu z predaja zlata (FO)0
2. Výdavky - zníženie ŠFA41 839 600
2.1. prevod prostr. z dividend od FNM SR do ŠR15 424 000
2.2. vklad do ZI Nemocnice Sv. Michala, a. s.4 500 000
2.3. poskyt. úver. a pôž., účasť v medz. org. (FO)15 615 600
2.3.1. Doplnenie zdrojov IDA a príspevok k financovaniu MDRI (KT)2 540 000
2.4. NFV pre mesto Košice (FO)6 300 000
2.5. Európsky mechanizmus pre stabilitu (FO)0
2.6. vklad do ZI Eximbanky SR (KT; 2014R=FO)0
2.7. vkl. do ZI SZRB, a. s. (KT; 2014R=FO)0
2.8. vklad do MH Invest0
2.9. vklad do KI Vojenské lesy a majetky, š.p. (FO)0
2.10. Spoločn. pre zavedenie unitárneho VZP, a. s.0
2.11. zvýšenie ZI Letisko M.R.Štefánika-Airport Bratislava, a.s.0
2.12. vklad do ZI MDVaRR Letisko Sliač (FO)0
2.13. Vyhradený materiál k infraštruktúre SR (uzn.vl.SR č.162/2013, bod B.2.)0
2.14. NFV Mesto Bratislava (FO) (uzn.vl.SR č.111/2014)0
2.15. MO SR - uzn.vl.SR č.364/20140
2.16. vrátenie preplatku osob. odvod. v regul. odvetviach0
Saldo rozpočtových operácií1 251 914 200
Vylúčenie finančných operácií-981 924 600
vylúčenie príjmových FO-1 001 300 200
vylúčenie výdavkových FO19 375 600
Ostatné úpravy0
Saldo rozpočtových operácií bez FO (vplyv na RVS v metodike ESA 2010)269 989 600
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.