Štátny rozpočet


Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku.


Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok schvaľuje parlament zákonom o štátnom rozpočte. Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä výška príjmov štátneho rozpočtu, limit výdavkov štátneho rozpočtu, maximálna výška rozpočtovaného schodku alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu, ak nie sú príjmy a výdavky vyrovnané.


Štátny rozpočet tvoria najmä:

  • príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – najvýznamnejšiu položku príjmov tvoria dane od právnických a fyzických osôb (okrem daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov), príslušné prostriedky Európskej únie, poplatky, pokuty a iné sankcie.
  • výdavky štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – sú to najmä výdavky štátnych rozpočtových organizácií zabezpečujúcich plnenie úloh štátu, výdavky na financovanie spoločných programov SR a EÚ, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy územnej samospráve.
  • prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané.

Štátny rozpočet je zobrazený na hotovostnom (cash) princípe.

Výber pohľadov


Bilancia príjmov a výdavkov
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy podľa organizačnej klasifikácie
Príjmy podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky podľa organizačnej klasifikácie
Výdavky podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Štátne finančné aktívaBilancia príjmov a výdavkovBilancia príjmov a výdavkov

Bilancia príjmov a výdavkov


Rozpočet tvoria príjmy a výdavky. Nesúlad medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami sa prejavuje prebytkom (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami) alebo schodkom (záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami).


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie schválených výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2014 (v €)
Rozdiel
(v €)
Príjmy14 108 311 79012 140 697 390-1 967 614 400
Výdavky17 391 917 38515 591 320 671-1 800 596 714
Rozdiel-3 283 605 595-3 450 623 281-167 017 686
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov/výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií sa triedia na:

  • Daňové príjmy - dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku, dane za tovary a služby, dane z medzinárodného obchodu a transakcií, poistné, sankcie uložené v daňovom konaní, sankcie súvisiace so zdravotným poistením
  • Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio, úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov, iné nedaňové príjmy
  • Granty a transfery - tuzemské bežné granty a transfery, tuzemské kapitálové granty a transfery, zahraničné granty, zahraničné transfery

Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2014 (v €)
Rozdiel
(v €)
Daňové príjmy8 690 538 0008 690 538 0000
Dane z príjmov a kapitálového majetku1 808 048 0001 808 048 0000
Dane za tovary a služby6 838 810 0006 838 810 0000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií27 540 00027 540 0000
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom16 140 00016 140 0000
Nedaňové príjmy1 397 768 9281 397 931 749162 821
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku181 750 067163 851 972-17 898 095
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby328 080 577471 872 119143 791 542
Kapitálové príjmy277 313 364152 494 113-124 819 251
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio10 682 85910 682 988129
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov12 02112 0210
Iné nedaňové príjmy599 930 040599 018 535-911 505
Granty a transfery4 020 004 8622 052 227 641-1 967 777 221
Tuzemské granty a transfery846 806 452846 806 4520
Zahraničné granty a transfery3 173 198 4101 205 421 189-1 967 777 221
Spolu14 108 311 79012 140 697 389-1 967 614 401
Príjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikácie

Príjmy podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Prostriedky
z rozpočtu EÚ (v €)
Upravený
záväzný
ukazovateľ
k 31. 12. 2014 (v €)
Upravené
prostriedky
z rozpočtu EÚ
k 31. 12. 2014 (v €)
Rozdiel
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Rozdiel

(v €)
Generálna prokuratúra SR469 0000469 000000
Kancelária Národnej rady SR1 280 00001 280 000000
Kancelária prezidenta SR10 000010 000000
Kancelária Ústavného súdu SR20 000011 2700-8 7300
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR59 517 000833 151 413227 298 527238 959 817167 781 527-594 191 596
Ministerstvo financií SR141 065 893204 133 593141 065 89327 073 3500-177 060 243
Ministerstvo hospodárstva SR108 210 500255 009 43086 469 50041 344 419-21 741 000-213 665 011
Ministerstvo kultúry SR17 800 00001 234 0490-16 565 9510
Ministerstvo obrany SR9 640 00009 640 000000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR22 247 083823 134 05813 909 380522 500 037-8 337 703-300 634 021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR17 003 000102 504 15014 687 00070 240 160-2 316 000-32 263 990
Ministerstvo spravodlivosti SR19 490 000013 490 0000-6 000 0000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR527 000353 303 449527 000133 329 1500-219 974 299
Ministerstvo vnútra SR104 379 900052 779 9000-51 600 0000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR6 009 90406 009 904000
Ministerstvo zdravotníctva SR26 224 93024 731 25426 865 9288 041 054640 998-16 690 200
Ministerstvo životného prostredia SR93 489 375307 231 06345 177 925154 113 532-48 311 450-153 117 531
Najvyšší kontrolný úrad SR15 000015 000000
Najvyšší súd SR2 00002 000000
Národný bezpečnostný úrad35 000035 000000
Protimonopolný úrad SR000000
Protimonopolný úrad SR000000
Slovenská akadémia vied1 970 00001 770 0000-200 0000
Slovenská informačná služba162 0000162 000000
Správa štátnych hmotných rezerv SR113 243 000094 484 1300-18 758 8700
Štatistický úrad SR442 0000182 0000-260 0000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR345 0000185 0000-160 0000
Úrad jadrového dozoru SR8 892 00008 892 000000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR1 140 00001 140 000000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví727 0000727 000000
Úrad pre verejné obstarávanie321 0000321 000000
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 827 55002 827 550000
Úrad vlády SR860 0000860 0009 819 66909 819 669
Všeobecná pokladničná správa000000
Spolu758 365 1352 903 198 410752 527 9561 205 421 188-5 837 179-1 697 777 222
Príjmy podľa zdrojov financovania

Príjmy podľa zdrojov financovania


Z dôvodu samostatného sledovania prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a prijatých grantov a transferov na strane príjmov štátneho rozpočtu sa zaviedlo kódovanie týchto prostriedkov. Kódy zdrojov sú uvedené v Prílohe č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2014
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2014
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR10 935 113 38010 935 276 2010162 821
Prostriedky EÚ3 173 198 4101 205 421 18940 977 842-1 967 777 221
Spolu14 108 311 79012 140 697 39040 977 842-1 967 614 400
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií triedi:

  • Bežné výdavky - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
  • Kapitálové výdavky - obstarávanie kapitálových aktív, kapitálové transfery


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2014 (v €)
Rozdiel
(v €)
Bežné výdavky14 863 248 45213 614 374 571-1 248 873 881
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania1 531 905 3131 623 212 33091 307 017
Poistné a príspevok do poisťovní532 648 577577 856 37145 207 794
Tovary a služby2 508 248 3961 423 197 103-1 085 051 293
Bežné transfery10 290 091 1669 989 753 768-300 337 398
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom355 000355 0000
Kapitálové výdavky2 528 668 9331 976 946 100-551 722 833
Obstarávanie kapitálových aktív319 459 768508 263 788188 804 020
Kapitálové transfery2 209 209 1651 468 682 312-740 526 853
Spolu17 391 917 38515 591 320 672-1 800 596 713
Výdavky podľa organizačnej klasifikácieVýdavky podľa organizačnej klasifikácie

Výdavky podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2014 (v €)
Rozdiel
(v €)
Generálna prokuratúra SR70 099 75183 601 29713 501 546
Kancelária Národnej rady SR26 460 03428 212 2361 752 202
Kancelária prezidenta SR4 014 4663 819 481-194 985
Kancelária Ústavného súdu SR3 365 6956 493 5383 127 843
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR2 257 016 8651 889 199 373-367 817 492
Ministerstvo financií SR547 788 138501 917 430-45 870 708
Ministerstvo hospodárstva SR414 276 741166 295 626-247 981 115
Ministerstvo kultúry SR182 473 214208 454 91425 981 700
Ministerstvo obrany SR744 723 598749 210 1744 486 576
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR1 108 336 967828 786 758-279 550 209
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR2 110 678 7872 100 724 764-9 954 023
Ministerstvo spravodlivosti SR315 788 884361 531 72045 742 836
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR1 482 326 1601 358 227 156-124 099 004
Ministerstvo vnútra SR2 017 679 4912 105 962 28488 282 793
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR115 741 487117 664 9871 923 500
Ministerstvo zdravotníctva SR1 303 653 5871 330 683 97727 030 390
Ministerstvo životného prostredia SR399 040 889236 160 703-162 880 186
Najvyšší kontrolný úrad SR7 946 7459 497 8551 551 110
Najvyšší súd SR8 759 8199 143 213383 394
Národný bezpečnostný úrad8 303 9597 964 895-339 064
Protimonopolný úrad SR2 017 3751 980 443-36 932
Slovenská akadémia vied60 796 384132 784 13371 987 749
Slovenská informačná služba42 944 04243 408 961464 919
Správa štátnych hmotných rezerv SR110 375 065105 412 736-4 962 329
Štatistický úrad SR19 067 28523 496 6324 429 347
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR15 131 25317 598 4632 467 210
Úrad jadrového dozoru SR9 219 8158 317 687-902 128
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR3 761 8824 467 081705 199
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví2 938 1572 930 713-7 444
Úrad pre verejné obstarávanie5 106 3829 390 1094 283 727
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 700 9355 547 0962 846 161
Úrad vlády SR22 568 22435 939 66713 371 443
Všeobecná pokladničná správa3 966 815 3093 096 494 570-870 320 739
Spolu17 391 917 38515 591 320 672-1 800 596 713
Výdavky podľa zdrojov financovania

Výdavky podľa zdrojov financovania


Podobne ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov sa sleduje cerpanie podla jednotlivých kódov zdrojov. Uvedené kódovanie slúži na rozlíšenie toho, ci výdavky štátneho rozpoctu boli hradené z prostriedkov Slovenskej republiky, Európskej únie, z prostriedkov štátneho rozpoctu urcených na financovanie spolocných programov SR a EÚ (prostriedky na spolufinancovanie) alebo mimorozpoctových zdrojov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2014
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2014
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR13 578 547 34613 192 403 70373 751 304-386 143 643
Prostriedky EÚ3 173 198 4102 015 991 874111 577 075-1 157 206 536
Prostriedky spolufinancovania zo ŠR640 171 629382 911 47815 677 708-257 260 151
Ostatné prostriedky013 617013 617
Spolu17 391 917 38515 591 320 672201 006 087-1 800 596 713
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie


Funkčná klasifikácia vychádza z medzinárodného štandardu COFOG (Classification of the Functions of Govenment) a je určená na štatistické účely.


Táto klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a slúži na medzinárodné porovnania. Funkčnú klasifikáciu ustanovuje Vyhláška Štatistického úradu SR.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2014 (v €)
Rozdiel
(v €)
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY4 147 798 2443 457 974 577-689 823 667
Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť2 115 192 3711 422 840 597-692 351 774
Zahraničná hospodárska pomoc21 628 82413 824 459-7 804 365
Všeobecné služby95 480 041140 454 04744 974 006
Základný výskum405 688 284421 250 99715 562 713
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb68 913 22233 718 808-35 194 414
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované43 075 73728 065 903-15 009 834
Transakcie verejného dlhu1 397 819 7651 397 819 7650
OBRANA663 676 403660 121 642-3 554 761
Vojenská obrana609 377 227615 738 7586 361 531
Civilná ochrana2 022 6895 409 1113 386 422
Zahraničná vojenská pomoc40 394 02627 231 184-13 162 842
Výskum a vývoj v oblasti obrany2 203 8922 446 077242 185
Obrana inde neklasifikovaná9 678 5699 296 512-382 057
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ1 372 669 6871 449 284 49476 614 807
Policajné služby495 219 847559 424 96864 205 121
Ochrana pred požiarmi120 363 669129 453 8029 090 133
Súdy169 035 591176 862 0887 826 497
Väzenstvo157 094 021149 257 397-7 836 624
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti50 0000-50 000
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované430 906 559434 286 2383 379 679
EKONOMICKÁ OBLASŤ3 978 174 4473 049 609 073-928 565 374
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť688 709 145398 700 266-290 008 879
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo946 904 731722 583 356-224 321 375
Palivá a energia104 669 36790 204 212-14 465 155
Ťažba, výroba a výstavba11 624 5408 965 787-2 658 753
Doprava2 044 162 8781 688 829 958-355 332 920
Komunikácie4 593 77415 128 40810 534 634
Iné odvetvia169 962 156114 285 085-55 677 071
Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti6 797 8569 109 9162 312 060
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná750 0001 802 0861 052 086
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA387 732 591220 865 887-166 866 704
Nakladanie s odpadmi68 838 93830 132 292-38 706 646
Nakladanie s odpadovými vodami217 864 392123 806 248-94 058 144
Znižovanie znečisťovania29 405 88616 640 577-12 765 309
Ochrana prírody a krajiny27 921 23720 893 878-7 027 359
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia597 3642 383 5901 786 226
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná43 104 77427 009 303-16 095 471
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ191 169 840186 738 253-4 431 587
Rozvoj bývania168 345 637165 144 874-3 200 763
Rozvoj obcí22 824 20319 350 118-3 474 085
Zásobovanie vodou02 238 1002 238 100
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti05 1605 160
ZDRAVOTNÍCTVO91 429 902100 964 0579 534 155
Ambulantná zdravotná starostlivosť19 729 82520 089 297359 472
Ústavná zdravotná starostlivost3 828 7722 645 165-1 183 607
Verejné zdravotné služby23 836 83029 972 8836 136 053
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva0396 974396 974
Zdravotníctvo inde neklasifikované44 034 47547 859 7383 825 263
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO296 872 473300 988 1404 115 667
Rekreačné a športové služby48 447 63242 368 577-6 079 055
Kultúrne služby159 079 154166 781 6047 702 450
Vysielacie a vydavateľské služby31 557 63833 027 1961 469 558
Náboženské a iné spoločenské služby46 545 21847 411 559866 341
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované11 242 83111 399 203156 372
VZDELÁVANIE1 970 973 8551 975 027 3914 053 536
Predškolská výchova a základné vzdelanie82 033 33888 626 1256 592 787
Stredoškolské vzdelávanie441 785 190457 962 64516 177 455
Vysokoškolské vzdelávanie313 880 767320 150 9476 270 180
Nedefinovatelné vzdelávanie20 593 13523 698 7563 105 621
Služby v školstve77 272 27565 149 422-12 122 853
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania4 941 0768 332 7463 391 670
Vzdelávanie inde neklasifikované1 030 468 0741 011 106 749-19 361 325
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE4 291 419 9434 189 747 158-101 672 785
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie246 012 289236 373 846-9 638 443
Staroba1 310 956 1731 257 690 544-53 265 629
Pozostalí4 103 2213 911 609-191 612
Rodina a deti815 968 917802 502 912-13 466 005
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi301 612 972273 557 777-28 055 195
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia559 299567 7998 500
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované1 612 207 0721 615 142 6712 935 599
Spolu17 391 917 38515 591 320 672-1 800 596 713
Štátne finančné aktíva

Štátne finančné aktíva


Štátne finančné aktíva sú peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov, peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek.


Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu vzniknuté z prijatých úverov vlády, z vydaných štátnych cenných papierov.


Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. správu štátnych finančných aktív a pasív vykonáva hlavne Ministerstvo financií SR.


Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Z hľadiska finančného objemu medzi najdôležitejšie príjmové operácie štátnych finančných aktív tvoria transakcie z Fondu národného majetku.


Schválený
(v €)
1. Príjmy - zvýšenie ŠFA1 434 205 000
1.1. dividendy z FNM SR823 764 000
1.2. splátka NFV VHV, š. p. - kapitálový transfer48 088 000
1.3. osobitný odvod vybraných fin. inštitúcií160 649 000
1.4. vrát. prostr. od CARGO, a.s.97 720 000
1.5. prevod peňažných prostriedkov zo zruš. vkladov na doručiteľa26 000 000
1.6. prijaté splátky vlád. úverov a vlád. pohľ. zo zahr. (FO)401 000
1.7. príjmy zo splátok úverov a pôžičiek - NFV (FO)175 395 000
1.8. predaj aktív štátu (FO)0
1.9. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach102 188 000
1.10. posilnenie ŠFA zo zostatku minulých rokov FNM SR0
1.11. NFV mestu Žilina0
1.12. dodatočné výnosy z predaja zlata z MMF (FO)0
1.13. vrátenie časti depozitu BNP Paribas (FO)0
1.9. vyplatenie dividendy MF SR z MBHS Moskva0
2. Výdavky - zníženie ŠFA1 075 979 900
2.1. prevod prostriedkov z dividend od FNM SR do príjmov ŠR823 764 000
2.2. poskyt. úverov a pôž., účasť v medz. org. (FO)15 875 900
2.2.1. Doplnenie zdrojov IDA a príspevok k financ. MDRI (KT)900 000
2.3. Európsky mechanizmus pre stabilitu (FO)131 840 000
2.4. vklad do ZI EXIMBANKY SR0
2.4.1. vklad do ZI EXIMBANKY SR (FO)50 000 000
2.4.2. vklad do ZI EXIMBANKY SR KT0
2.5. vklad do ZI SZRB, a. s.(FO)50 000 000
2.6. prevod prostriedkov do Sociálnej poisťovne0
2.7. vklad do ZI Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava0
2.8. Vklad do depozitu BNP Paribas (FO)0
2.9. Spoločnosť pre zavedenie unitárneho VZP, a. s.0
2.10. Vklad do MH Invest0
2.11. Vklad do KI Vojenské lesy a majetky, š.p.(poz-Javorina)0
2.12. Prostriedky na oddlženie ZZ0
2.13. vklad do ZI MDVaRR (FO)0
2.14. vklad do ZI MDVaRR Letisko Sliač (FO)0
2.14. vklad do ZI Nemocnice Sv. Michala, a. s.4 500 000
Saldo rozpočtových operácií358 225 100
Vylúčenie finančných operácií71 019 900
vylúčenie príjmových FO-175 796 000
vylúčenie výdavkových FO246 815 900
Ostatné úpravy0
Prekl. nevydob. NFV poskyt. nefin.korpor. (š.p.) v minulosti0
Saldo rozpočtových operácií bez FO (vplyv na rozpočet verejnej správy v metodike ESA 95)429 245 000
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.