Štátny rozpočet


Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku.


Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok schvaľuje parlament zákonom o štátnom rozpočte. Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä výška príjmov štátneho rozpočtu, limit výdavkov štátneho rozpočtu, maximálna výška rozpočtovaného schodku alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu, ak nie sú príjmy a výdavky vyrovnané.


Štátny rozpočet tvoria najmä:

  • príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – najvýznamnejšiu položku príjmov tvoria dane od právnických a fyzických osôb (okrem daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov), príslušné prostriedky Európskej únie, poplatky, pokuty a iné sankcie.
  • výdavky štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol – sú to najmä výdavky štátnych rozpočtových organizácií zabezpečujúcich plnenie úloh štátu, výdavky na financovanie spoločných programov SR a EÚ, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy územnej samospráve.
  • prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané.

Štátny rozpočet je zobrazený na hotovostnom (cash) princípe.

Výber pohľadov


Bilancia príjmov a výdavkov
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy podľa organizačnej klasifikácie
Príjmy podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky podľa organizačnej klasifikácie
Výdavky podľa zdrojov financovania
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Štátne finančné aktívaBilancia príjmov a výdavkovBilancia príjmov a výdavkov

Bilancia príjmov a výdavkov


Rozpočet tvoria príjmy a výdavky. Nesúlad medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami sa prejavuje prebytkom (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami) alebo schodkom (záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami).


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie schválených výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2013 (v €)
Rozdiel
(v €)
Príjmy13 916 196 30212 647 009 221-1 269 187 081
Výdavky17 001 504 83214 966 760 318-2 034 744 514
Rozdiel-3 085 308 530-2 319 751 097765 557 433
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov/výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií sa triedia na:

  • Daňové príjmy - dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku, dane za tovary a služby, dane z medzinárodného obchodu a transakcií, poistné, sankcie uložené v daňovom konaní, sankcie súvisiace so zdravotným poistením
  • Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio, úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov, iné nedaňové príjmy
  • Granty a transfery - tuzemské bežné granty a transfery, tuzemské kapitálové granty a transfery, zahraničné granty, zahraničné transfery

Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2013 (v €)
Rozdiel
(v €)
Daňové príjmy8 912 036 0008 912 036 0000
Dane z príjmov a kapitálového majetku2 365 499 0002 365 499 0000
Dane za tovary a služby6 481 542 0006 481 542 0000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií47 233 00047 233 0000
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom17 762 00017 762 0000
Nedaňové príjmy984 666 422983 904 007-762 415
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku97 551 37849 789 365-47 762 013
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby435 130 741325 330 399-109 800 342
Kapitálové príjmy123 108 223282 696 410159 588 187
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio11 644 49511 580 104-64 391
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov21 48121 4810
Iné nedaňové príjmy317 210 104314 486 249-2 723 855
Granty a transfery4 019 493 8802 751 069 213-1 268 424 667
Tuzemské granty a transfery455 837 429469 101 96313 264 534
Zahraničné granty a transfery3 563 656 4512 281 967 250-1 281 689 201
Spolu13 916 196 30212 647 009 221-1 269 187 081
Príjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikáciePríjmy podľa organizačnej klasifikácie

Príjmy podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Prostriedky
z rozpočtu EÚ (v €)
Upravený
záväzný
ukazovateľ
k 31. 12. 2013 (v €)
Upravené
prostriedky
z rozpočtu EÚ
k 31. 12. 2013 (v €)
Rozdiel
záväzný
ukazovateľ
(v €)
Rozdiel

(v €)
Generálna prokuratúra SR400 0000400 000000
Kancelária Národnej rady SR1 200 00001 200 000000
Kancelária prezidenta SR10 000010 000000
Kancelária Ústavného súdu SR20 000020 000000
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR139 017 000883 906 93238 011 899580 987 576-101 005 101-302 919 356
Ministerstvo financií SR40 582 000295 492 9877 332 000159 424 461-33 250 000-136 068 526
Ministerstvo hospodárstva SR115 705 375173 847 201101 840 37360 292 899-13 865 002-113 554 302
Ministerstvo kultúry SR1 500 00003 270 00001 770 0000
Ministerstvo obrany SR16 500 00008 099 7780-8 400 2220
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR11 500 000967 704 81411 446 245716 515 907-53 755-251 188 907
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR16 970 000244 160 51114 350 612124 360 478-2 619 388-119 800 033
Ministerstvo spravodlivosti SR12 000 000012 000 000000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR1 491 000477 718 453498 157296 089 656-992 843-181 628 797
Ministerstvo vnútra SR64 000 000053 095 1870-10 904 8130
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR5 800 00005 800 000000
Ministerstvo zdravotníctva SR15 548 30557 137 00028 834 30546 644 27613 286 000-10 492 724
Ministerstvo životného prostredia SR240 000463 688 553219 083297 651 996-20 917-166 036 557
Najvyšší kontrolný úrad SR4 40004 400000
Najvyšší súd SR5 00005 000000
Národný bezpečnostný úrad35 000035 000000
Protimonopolný úrad SR000000
Slovenská akadémia vied1 668 06801 938 6780270 6100
Slovenská informačná služba160 0000130 0000-30 0000
Správa štátnych hmotných rezerv SR162 000 0000330 500 0000168 500 0000
Štatistický úrad SR150 0000150 000000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR600 0000417 5510-182 4490
Úrad jadrového dozoru SR4 278 41504 278 415000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR240 0000240 000000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví477 0000477 000000
Úrad pre verejné obstarávanie200 0000200 000000
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 500 00002 500 000000
Úrad vlády SR910 2000910 200000
Všeobecná pokladničná správa000000
Spolu615 711 7633 563 656 451628 213 8832 281 967 24912 502 120-1 281 689 202
Príjmy podľa zdrojov financovania

Príjmy podľa zdrojov financovania


Z dôvodu samostatného sledovania prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a prijatých grantov a transferov na strane príjmov štátneho rozpočtu sa zaviedlo kódovanie týchto prostriedkov. Kódy zdrojov sú uvedené v Prílohe č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2013
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2013
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR10 352 539 85110 365 041 970012 502 119
Prostriedky EÚ3 563 656 4512 281 967 250158 564 456-1 281 689 201
Spolu13 916 196 30212 647 009 220158 564 456-1 269 187 082
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie


Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Podľa hlavných kategórií a kategórií triedi:

  • Bežné výdavky - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
  • Kapitálové výdavky - obstarávanie kapitálových aktív, kapitálové transfery


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2013 (v €)
Rozdiel
(v €)
Bežné výdavky14 055 211 81613 123 564 917-931 646 899
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania1 480 960 4531 547 486 47766 526 024
Poistné a príspevok do poisťovní499 077 058544 331 00545 253 947
Tovary a služby2 289 022 8731 266 561 115-1 022 461 758
Bežné transfery9 785 796 4329 764 831 320-20 965 112
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom355 000355 0000
Kapitálové výdavky2 946 293 0161 843 195 401-1 103 097 615
Obstarávanie kapitálových aktív433 422 049431 577 293-1 844 756
Kapitálové transfery2 512 870 9671 411 618 108-1 101 252 859
Spolu17 001 504 83214 966 760 318-2 034 744 514
Výdavky podľa organizačnej klasifikácieVýdavky podľa organizačnej klasifikácie

Výdavky podľa organizačnej klasifikácie


Prostredníctvom organizačnej klasifikácie sa identifikuje pôsobnosť a zodpovednosť kapitol štátneho rozpočtu za rozpočtové operácie.


Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia, t. j. úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané ako presun rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov, viazanie rozpočtových prostriedkov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2013 (v €)
Rozdiel
(v €)
Generálna prokuratúra SR65 324 14971 015 2535 691 104
Kancelária Národnej rady SR24 207 04525 427 6831 220 638
Kancelária prezidenta SR4 258 9044 204 007-54 897
Kancelária Ústavného súdu SR3 356 8393 753 176396 337
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR2 276 175 8151 649 584 217-626 591 598
Ministerstvo financií SR659 550 986464 483 617-195 067 369
Ministerstvo hospodárstva SR301 956 939183 094 273-118 862 666
Ministerstvo kultúry SR187 246 958211 777 66224 530 704
Ministerstvo obrany SR748 445 344725 303 547-23 141 797
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR1 245 979 888926 516 382-319 463 506
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR2 172 870 0252 086 226 598-86 643 427
Ministerstvo spravodlivosti SR311 166 599323 335 56312 168 964
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR2 464 621 8501 277 928 326-1 186 693 524
Ministerstvo vnútra SR899 570 1002 011 331 1501 111 761 050
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR117 340 164133 179 78915 839 625
Ministerstvo zdravotníctva SR1 399 024 2571 404 257 1725 232 915
Ministerstvo životného prostredia SR604 352 315322 308 521-282 043 794
Najvyšší kontrolný úrad SR7 971 2167 971 2160
Najvyšší súd SR8 788 3948 915 247126 853
Národný bezpečnostný úrad7 689 9908 181 900491 910
Protimonopolný úrad SR2 097 6102 078 132-19 478
Slovenská akadémia vied60 076 46089 523 01829 446 558
Slovenská informačná služba41 466 98546 189 6904 722 705
Správa štátnych hmotných rezerv SR32 381 18629 458 030-2 923 156
Štatistický úrad SR18 950 29126 518 2387 567 947
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR41 982 26136 811 214-5 171 047
Úrad jadrového dozoru SR4 783 8854 784 171286
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR5 908 2635 879 991-28 272
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví2 714 6602 945 712231 052
Úrad pre verejné obstarávanie2 904 7087 582 3824 677 674
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 807 0562 784 239-22 817
Úrad vlády SR26 745 22136 091 8179 346 596
Všeobecná pokladničná správa3 248 788 4692 827 318 385-421 470 084
Spolu17 001 504 83214 966 760 318-2 034 744 514
Výdavky podľa zdrojov financovania

Výdavky podľa zdrojov financovania


Podobne ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov sa sleduje cerpanie podla jednotlivých kódov zdrojov. Uvedené kódovanie slúži na rozlíšenie toho, ci výdavky štátneho rozpoctu boli hradené z prostriedkov Slovenskej republiky, Európskej únie, z prostriedkov štátneho rozpoctu urcených na financovanie spolocných programov SR a EÚ (prostriedky na spolufinancovanie) alebo mimorozpoctových zdrojov.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2013
(v €)
z toho:
Zdroje
z predch. rokov
k 31. 12. 2013
(v €)
Rozdiel
(v €)
Prostriedky ŠR12 798 841 02112 552 767 64689 904 300-246 073 375
Prostriedky EÚ3 563 656 4512 035 563 53839 755 853-1 528 092 913
Prostriedky spolufinancovania zo ŠR639 007 360378 429 13414 552 120-260 578 226
Spolu17 001 504 83214 966 760 318144 212 273-2 034 744 514
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie


Funkčná klasifikácia vychádza z medzinárodného štandardu COFOG (Classification of the Functions of Govenment) a je určená na štatistické účely.


Táto klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a slúži na medzinárodné porovnania. Funkčnú klasifikáciu ustanovuje Vyhláška Štatistického úradu SR.


Schválený
(v €)
Upravený
k 31. 12. 2013 (v €)
Rozdiel
(v €)
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY3 921 494 8853 317 330 514-604 164 371
Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť1 921 545 5061 419 540 550-502 004 956
Zahraničná hospodárska pomoc20 358 24029 199 5218 841 281
Všeobecné služby118 033 869139 526 21921 492 350
Základný výskum481 052 367349 047 888-132 004 479
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb41 207 24438 307 135-2 900 109
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované13 287 05612 935 034-352 022
Transakcie verejného dlhu1 326 010 6031 326 010 6030
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy02 763 5642 763 564
OBRANA636 830 383624 633 501-12 196 882
Vojenská obrana578 657 407580 008 4341 351 027
Civilná ochrana5 790 6605 655 543-135 117
Zahraničná vojenská pomoc40 545 04928 316 574-12 228 475
Výskum a vývoj v oblasti obrany2 451 6552 233 051-218 604
Obrana inde neklasifikovaná9 385 6128 419 900-965 712
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ1 265 644 3681 391 164 148125 519 780
Policajné služby645 253 721660 783 85815 530 137
Ochrana pred požiarmi88 787 885100 834 67812 046 793
Súdy171 410 907173 805 5112 394 604
Väzenstvo150 240 148146 633 551-3 606 597
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti150 000170 09220 092
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované209 801 707308 936 45899 134 751
EKONOMICKÁ OBLASŤ4 070 055 0612 901 209 024-1 168 846 037
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť948 653 307512 097 885-436 555 422
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo864 850 555746 398 954-118 451 601
Palivá a energia103 588 93283 936 026-19 652 906
Ťažba, výroba a výstavba12 348 63611 469 583-879 053
Doprava2 064 100 2421 474 927 919-589 172 323
Komunikácie4 722 95317 429 40012 706 447
Iné odvetvia60 455 71243 835 210-16 620 502
Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti10 585 84410 295 167-290 677
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná748 880818 88070 000
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA539 024 509274 785 498-264 239 011
Nakladanie s odpadmi114 064 47049 359 749-64 704 721
Nakladanie s odpadovými vodami320 198 185134 247 679-185 950 506
Znižovanie znečisťovania28 548 84330 766 0142 217 171
Ochrana prírody a krajiny30 033 83718 551 922-11 481 915
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia597 364597 3640
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná45 581 81041 262 771-4 319 039
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ185 955 662163 308 454-22 647 208
Rozvoj bývania164 814 263146 806 774-18 007 489
Rozvoj obcí21 141 3996 714 442-14 426 957
Zásobovanie vodou09 765 5589 765 558
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti021 68021 680
ZDRAVOTNÍCTVO127 122 939131 790 8624 667 923
Ambulantná zdravotná starostlivosť20 567 32419 638 305-929 019
Ústavná zdravotná starostlivost3 714 43516 338 06712 623 632
Verejné zdravotné služby30 379 44930 399 37119 922
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva0986 675986 675
Zdravotníctvo inde neklasifikované72 461 73164 428 444-8 033 287
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO319 038 497278 428 275-40 610 222
Rekreačné a športové služby36 735 65544 179 8497 444 194
Kultúrne služby192 392 749142 199 681-50 193 068
Vysielacie a vydavateľské služby34 108 71734 749 699640 982
Náboženské a iné spoločenské služby46 483 63446 584 999101 365
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované9 317 74210 714 0471 396 305
VZDELÁVANIE1 945 185 1031 906 488 066-38 697 037
Predškolská výchova a základné vzdelanie719 388 724837 588 011118 199 287
Stredoškolské vzdelávanie495 893 947502 487 4446 593 497
Vysokoškolské vzdelávanie341 037 784339 964 741-1 073 043
Nedefinovatelné vzdelávanie16 870 18542 117 86725 247 682
Služby v školstve131 798 76165 012 112-66 786 649
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania8 013 8788 260 062246 184
Vzdelávanie inde neklasifikované232 181 824111 057 830-121 123 994
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE3 991 153 4253 977 621 975-13 531 450
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie236 589 800234 589 800-2 000 000
Staroba981 102 918961 682 420-19 420 498
Pozostalí4 274 8844 121 146-153 738
Rodina a deti805 765 720798 034 837-7 730 883
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi302 770 757301 555 742-1 215 015
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia559 299828 299269 000
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované1 660 090 0471 676 809 73216 719 685
Spolu17 001 504 83214 966 760 317-2 034 744 515
Štátne finančné aktíva

Štátne finančné aktíva


Štátne finančné aktíva sú peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov, peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek.


Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu vzniknuté z prijatých úverov vlády, z vydaných štátnych cenných papierov.


Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. správu štátnych finančných aktív a pasív vykonáva hlavne Ministerstvo financií SR.


Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Z hľadiska finančného objemu medzi najdôležitejšie príjmové operácie štátnych finančných aktív tvoria transakcie z Fondu národného majetku.


Schválený
(v €)
1. Príjmy - zvýšenie ŠFA 833 303 900
1.1. dividendy z FNM SR441 170 700
1.2. splátka NFV VHV, š. p. - kapitálový transfer30 339 500
1.3. osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií 203 000 000
1.4. osobitný odvod z podnikania v regulov. odvetviach 100 000 000
1.5. splátka NFV ŽS Cargo Slovakia, a. s.19 500 000
1.6. prijaté splátky vlád. úverov a vlád. pohľ. zo zahr. (FO)595 100
1.7. príjmy zo splátok úver. a pôžič. - NFV (FO)38 698 600
2. Výdavky - zníženie ŠFA 720 742 400
2.1. prevod prostr. z dividend od FNM SR do príjmov ŠR441 170 700
2.2. poskyt. úverov a pôž., účasť v medz. org. (FO)15 891 700
2.3. Európsky mechanizmus pre stabilitu (FO)263 680 000
Saldo rozpočtových operácií 112 561 500
Vylúčenie finančných operácií240 278 000
vylúčenie príjmových FO-39 293 700
vylúčenie výdavkových FO279 571 700
Saldo rozpočtových operácií bez FO (vplyv na rozpočet verejnej správy v metodike ESA 95)352 839 500
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.