Obce


Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce. Štátnych dotácií sa možno domáhať len v medziach zákona. Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu.


Orgánmi obce sú:

  • a) obecné zastupiteľstvo,
  • b) starosta obce.

Na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov


Schválený
(v tis. €)
Príjmy obcí spolu3 971 428
daňové príjmy 1 733 873
nedaňové príjmy471 276
granty a transfery1 307 279
zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí (FO)10 000
zost. z predch.rokov a prevod z peň.fondov (FO)233 000
prijaté úvery (FO)216 000
Výdavky obcí spolu3 641 253
mzdy a odvody1 236 924
tovary a služby848 009
bežné transfery368 423
splácanie úrokov súvisiacich s úvermi28 000
kapitálové výdavky884 897
úvery a účasť na majetku (FO)15 000
splácanie istín (FO)260 000
Celkový prebytok obcí 330 175
vylúčenie finančných operácií-184 000
vylúčenie príjmových (FO)-459 000
vylúčenie výdavkových (FO)275 000
ostatné úpravy-10 000
Prebytok (+)/schodok (-) obcí (ESA 95)136 175
Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.