Mesačné plnenie štátneho rozpočtu


Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na príjmovej strane ide o daňové príjmy, príjmy z rozpočtu Európskej únie, príjmy z dividend a ostatné príjmy. Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a financovanie EÚ fondov vrátane príspevku SR do spoločného rozpočtu EÚ.Skutočnosť
2013 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 7. 2013
(v tis. €)
Schválený
rozpočet
2014 (v tis. €)
Skutočnosť
k 31. 7. 2014
(v tis. €)
% plnenia
ŠR v roku
2013
% plnenia
ŠR v roku
2014
Index
2014/2013
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu12 796 4446 174 07614 108 3126 356 38148,2 %45,1 %103,0 %
Daňové príjmy9 134 5015 054 0448 690 5385 161 65355,3 %59,4 %102,1 %
EÚ príjmy2 174 997667 6303 173 198330 23430,7 %10,4 %49,5 %
Dividendy189 15924 889997 02997 80613,2 %9,8 %393,0 %
z toho: bežné dividendy36 89224 889173 26597 80667,5 %56,4 %393,0 %
FNM SR152 2670823 76400,0 %0,0 %
Ostatné príjmy1 297 787427 5131 247 547766 68832,9 %61,5 %179,3 %
Výdavky štátneho rozpočtu14 819 7027 799 71517 391 9188 509 06252,6 %48,9 %109,1 %
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 165 692849 8731 398 1751 037 99172,9 %74,2 %122,1 %
EÚ výdavky2 038 660661 2093 173 198691 58932,4 %21,8 %104,6 %
spolufinancovanie379 594130 093639 843133 78034,3 %20,9 %102,8 %
odvod do EÚ732 963509 798784 638495 83369,6 %63,2 %97,3 %
Transfer Sociálnej poisťovni673 544420 9131 038 854605 99862,5 %58,3 %144,0 %
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu9 829 2495 227 82910 357 2105 543 87153,2 %53,5 %106,0 %
Schodok štátneho rozpočtu-2 023 258-1 625 639-3 283 606-2 152 68180,3 %65,6 %132,4 %
Aktualizované dňa 10. 08. 2016Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.